elimină ajutoarele sociale, fix înainte de alegeri/ Ce va însemna Venitul Minim de Incluziune

Premierul Marcel Ciolacu pare să aibă un curaj ”nebun” chiar în super anul electoral 2024. Regula politică din ultimii 33 de ani spunea că în anul electoral nu se iau măsuri care ar putea genera nemulțumiri sociale, dar premierul pare să mizeze pe o tactică radical diferită.

În ajunul anului electoral a început reforma aparatului bugetar, iar acum se schimbă total sistemul de asistență socială. Se elimină ajutoarele sociale și alocația pentru susținerea familiei, se reformează sistemul și se introduce Venitul Minim de Incluziune (VMI).

Potrivit Legii 196/2016, cei interesați să obțină noul tip de beneficiu social în 2024 pot depune cererea la primăria de domiciliu cu 60 zile înainte de data intrării în vigoare a reglementărilor referitoare la solicitarea, acordarea, stabilirea dreptului și plata venitului minim de incluziune.

Ce este Venitul Minim de Incluziune

VMI reprezintă un program unic de asistență socială, creat pentru a ajuta persoanele și familiile vulnerabile să depășească obstacolele financiare pe care le întâmpină și să-și îmbunătățească viața.

Scopul VMI este să elimine din sistem tocmai oamenii care primeau ajutoare sociale, deși nu aveau în mod real nevoie de acesta.

VMI este un beneficiu prevăzut în Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune și are două componente:

 

Sprijin pentru incluziune

Are ca scop prevenirea și combaterea sărăciei și a riscului de excluziune socială și înlocuiește ajutoarele sociale acordate anterior pentru asigurarea venitului minim garantat.

 

Sprijin pentru familiile cu copii

Se acordă familiilor cu copii aflați în întreținere cu vârsta de până la 18 ani și are ca scop prevenirea sărăciei și încurajarea participării copiilor la educație, înlocuind alocația pentru susținerea familiei.

Cine poate solicita VMI
VMI poate fi solicitat atât de persoanele singure, cât și de familiile care îndeplinesc condițiile de eligibilitate.

VMI se acordă persoanelor singure/familiilor care obțin un venit net lunar ajustat mai mic sau egal cu nivelele maxime stabilite prin lege, pentru cele două componente ale VMI:

 • Pentru ajutorul de incluziune, nivelul maxim al venitului net trebuie să fie de 275 lei, respectiv 400 lei dacă persoana singură a depășit vârsta de 65 ani.
  Pentru ajutorul pentru familia cu copii, nivelul maxim al venitului net trebuie să fie de 700 lei/membru de familie.

Cum se acordă și care sunt actele necesare

Venitul minim de incluziune se acordă pe bază de cerere formulată de solicitant, care va fi însoțită de documente justificative privind veniturile realizate, componența familiei, bunurile deținute etc:

 • Formularul standard de cerere VMI, care conține date privind solicitantul şi date privind componenţa familiei;
  Declaraţia pe propria răspundere;
  Angajamentul de plată (pentru situaţiile în care se pot constata drepturi acordate necuvenit);
  Actul de identitate al solicitantului şi al membrilor familiei;
  Adeverinţe de venit pentru toate sursele de venit;
  Certificat de naştere pentru fiecare copil;
  Certificatul de deces pentru oricare membru decedat al familiei;
  Dovada şcolarizării pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 3 şi 16 ani;
  Alte documente specifice situaţiei solicitantului/beneficiarului.
  Componența familiei, filiația copiilor şi situaţia lor juridică faţă de reprezentantul legal vor fi verificate/validate prin SNIAS.

În cazul în care verificarea/validarea prevăzută la alin. (1) nu este posibilă, reprezentantul familiei prezintă, la solicitarea personalului serviciului public de asistenţă socială, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2016, aprobată cu modificări prin Legea nr. 179/2017, cu modificările şi completările ulterioare, după caz, următoarele documente:

 • certificatele de naştere ale copiilor aflaţi în întreţinerea familiei;
  certificatul de căsătorie;
  hotărârea judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei, potrivit legii;
  hotărârea judecătorească de încuviinţare a adopţiei, potrivit legii;
  hotărârea judecătorească sau, după caz, hotărârea comisiei pentru protecţia copilului pentru măsura plasamentului, potrivit legii;
  hotărârea judecătorească prin care se dispune delegarea temporară a autorităţii părinteşti către persoana desemnată, conform prevederilor art. 104 şi art. 105 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  decizia directorului general al direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului sau, după caz, hotărârea judecătorească pentru măsura plasamentului în regim de urgenţă, potrivit legii;
  hotărârea judecătorească de instituire a tutelei sau, după caz, dispoziţia autorităţii tutelare, potrivit legii;
  actul doveditor care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei minore lipsite de capacitate deplină de exerciţiu al drepturilor civile, respectiv părinte, tutore, curator, altă persoană desemnată reprezentant legal prin decizia directorului general al direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului sau, după caz, prin hotărâre judecătorească;
  hotărârea judecătorească prin care soţul/soţia este declarat/declarată dispărut/dispărută;
  hotărârea judecătorească prin care soţul/soţia este arestat/arestată preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate şi nu participă la întreţinerea copiilor;
  după caz, alte acte doveditoare privind componenţa familiei.

Cum se calculează VMI

Cuantumul ajutorului de incluziune acordat familiei/persoanei singure reprezintă diferența dintre cuantumul maxim prevăzut de lege – 275 lei/lună/membru de familie sau 400 lei/lună în cazul persoanei singure cu vârsta de cel puțin 65 de ani și cuantumul venitului net ajustat calculat conform legii, susţine Ministerul Muncii.

Cuantumul maxim, pentru beneficiarii care nu obțin niciun venit, este de 275 lei/lună/ membru de familie, iar, în cazul persoanei singure cu vârsta de cel puțin 65 de ani, cuantumul maxim este de 400 lei/lună.

Redacția RONEWS
Redacția RONEWS
Articles: 5393