Bảo mật

Chúng tôi là ai

Chúng tôi là LAGIVAY, hiện chúng tôi có duy nhất 1 địa chỉ website: http://ronews.info/ mọi trang khác đều không đúng.

Sở hữu

Chúng tôi tuyên bố quyền nội dung cũng như hình ảnh trên LAGIVAY, bất cứ hành động sử dụng nội dung hay ảnh khi chưa được phép đồng ý bằng văn bản của chúng tôi đều coi là vi phạm.